Disclaimer

We hanteren een paar spelregels…

Gebruik van de website

Thuishulp Midden-Brabant neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar verlangt kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

De website Thuishulpmiddenbrabant.nl geeft een vrijblijvend informatieaanbod weer. Thuishulp Midden-Brabant streeft ernaar dat de informatie op de website juist en actueel is. De informatie kan te allen tijde worden gewijzigd. Thuishulp Midden-Brabant doet geen toezeggingen met betrekking tot informatie op de website Thuishulpmiddenbrabant.nl en is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie, tenzij Thuishulp Midden-Brabant grof nalatig is of opzettelijk onjuiste informatie weergeeft. Dit geldt ook voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van informatie die door derden beschikbaar wordt gesteld.

Thuishulp Midden-Brabant heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade -van welke aard dan ook- voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de via deze site of anderszins verstrekte informatie en/of geleverde producten en diensten e/o deelname aan activiteiten.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden waarover Thuishulp Midden-Brabant geen controle heeft. Thuishulp Midden-Brabant draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Copyright

De merken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Thuishulp Midden-Brabant of van de wettelijke eigenaren en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden.

Alle teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, audio-, video- en animatiebestanden alsook de indeling ervan samen met de onderliggende softwarecode(s) op de website Thuishulpmiddenbrabant.nl zijn beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en/of andere rechten. Deze inhoud komt uitsluitend Thuishulp Midden-Brabant en zijn partnerbedrijven toe, tenzij het eigendom van derden bijzonder is vermeld.

De inhoud mag – zover niet uitdrukkelijk anders bepaald – zonder een schriftelijke toestemming van Thuishulp Midden-Brabant, uitsluitend voor de in de gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden respectievelijk voor de in de tekst op Thuishulpmiddenbrabant.nl genoemde doeleinden worden gebruikt.

Het is verboden om gegevens/inhoud van de website Thuishulpmiddenbrabant.nl (inclusief teksten, afbeeldingen, audio- of videobestanden) voor openbare of commerciële doeleinden geautomatiseerd te verzamelen, te vergelijken, te distribueren, te extraheren of anders te veranderen, over te dragen, te hergebruiken, opnieuw beschikbaar te stellen of te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van ‘robots’, ‘spiders’ of andere mechanismen). Niet toegestaan zijn met name de integratie en presentatie van gegevens/inhoud (ook van prijzen) op andere websites door interlinks, deep links of frames, voor zover niet anders afgesproken.

De naam Thuishulp Midden-Brabant en alle merken, logo’s en grafische voorstellingen van Thuishulp Midden-Brabant zijn eigendom van MSI Holding B.V. De Gebruiker heeft geen rechten of licenties om van merken van MSI Holding B.V. e/o Thuishulp Midden-Brabant gebruik te kunnen maken.

Thuishulp Midden-Brabant garandeert niet dat het op de website Thuishulpmiddenbrabant.nl weergegeven materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Thuishulp Midden-Brabant zal iedere schending van zijn rechten vervolgen en daarbij verwijdering van de benadeling vorderen, bij gevaar voor herhaling staking van de handeling verlangen alsook schadevergoeding vorderen.

Ingezonden reviews / beoordelingen

Bij ingezonden reviews behoudt de redactie zich het recht voor om een bericht te wijzigen, niet meteen te plaatsen of te weigeren. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om een reeds geplaatste ervaring te wijzigen of te verwijderen. Discriminerende, kwetsende en beledigende teksten worden niet geplaatst.

Aansprakelijkheid

Thuishulp Midden-Brabant kan niet worden gehouden aan onjuistheden in de (koop)overeenkomst of het productaanbod van derden, zoals deze op Thuishulpmiddenbrabant.nl wordt omschreven.

De op deze site genoemde producten en/of diensten en alle rechtsbetrekkingen waarbij Thuishulp Midden-Brabant partij is, zijn afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van Thuishulp Midden-Brabant en (uitsluitend) het Nederlands recht.

Alle prijzen inclusief BTW

Alle genoemde prijzen op Thuishulp Midden-Brabant zijn inclusief 21% Nederlandse BTW. Aanbiedingen zijn geldig zo lang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en (publicatie)fouten voorbehouden.

Wijzigingen aan website en gebruiksvoorwaarden

Thuishulp Midden-Brabant houdt zich het recht voor om de voor u toegankelijke diensten en informatie op de website Thuishulpmiddenbrabant.nl zonder voorafgaande kennisgeving en naar goeddunken van Thuishulp Midden-Brabant terug te trekken, te beperken of te wijzigen. Dit houdt ook in dat te allen tijde zonder nadere berichtgeving de informatie, diensten, producten of ander materiaal op de website Thuishulpmiddenbrabant.nl kunnen worden verbeterd of gewijzigd. Hetzelfde geldt voor wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden.